Ilmansuojeluyhdistys ry:n säännöt

1§ Yhdistyksen nimenä on Ilmansuojeluyhdistys, ruotsiksi Luftvårdsföreningen ja kotipaikkana on Helsinki.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ilmansuojelua ja sen tutkimusta Suomessa ja toimia yhdyssiteenä ilmansuojelun parissa toimivien henkilöiden ja yhteisöjen välillä Suomessa ja ulkomailla.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • Järjestää kokouksia ja koulutustilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa
 • Seuraa ja edistää alansa tieteen
 • Tutkimuksen ja tekniikan sekä hallinnon ja lainsäädännön kehitystä
 • Antaa lausuntoja ja tekee esityksiä ilmansuojeluasioissa
 • Pyrkii kehittämään yhteistyötä ilmansuojelusta vastaavien viranomaisten kanssa tiedottamalla jäsenilleen viranomaisten päätöksistä ja viranomaisille jäsenistönsä mielipiteistä
 • Hoitaa yhteyksiä muille ympäristönsuojelun aloille luonnonresurssien kokonaisvaltaisen käytön huomioonottamiseksi ilmansuojelussa
 • Osallistuu ilmansuojelun kansainväliseen yhteistyöhön

4 § Yhdistyksen jäsenet ovat

 • Henkilöjäseniä, joiksi hyväksytään henkilöt, jotka ovat kiinnostuneet yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisesta
 • Yhteisöjäseniä, joiksi hyväksytään oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka ovat kiinnostuneet yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisesta
 • Opiskelijajäseniä, joiksi hyväksytään opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneet yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisesta
 • Kannattajajäseniä, joiksi hyväksytään henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa
 • Kunniajäseniä, joiksi hyväksytään henkilöitä, jotka ovat huomattavalla tavalla edistäneet yhdistyksen tarkoitusta

Henkilö-, yhteisö-, opiskelija- ja kannattajajäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniajäsenen kutsumisesta tekee päätöksen yhdistyksen kokous. Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuosikokouksen määräämän liittymis- ja jäsenmaksun, jotka voivat olla eri suuruiset henkilö-, yhteisö-, opiskelija- ja kannattajajäseniltä. Kunniajäsenet eivät suorita yhdistykselle maksuja.

5 § Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava tästä joko kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

Yhdistyksen hallitus on yhdistyslain 14 §:n mukaisin edellytyksin oikeutettu erottamaan jäsenen. Erottamispäätöksestä voi kirjallisesti valittaa yhdistyksen kokoukselle jättämällä valituskirjelmän hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksi saamisesta. Valitus on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahden vuoden ajan.

6 § Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä neljä varsinaista jäsentä sekä varsinaisten jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että vuosittain puolet varsinaisista jäsenistä on erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuorossa on varapuheenjohtaja ja kaksi arvalla määrättyä varsinaista jäsentä. Varajäsen eroaa samalla kuin varsinainen jäsen.

7 § Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kolme hallituksen jäsentä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo sen tarpeelliseksi taikka jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä häneltä vaatii.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai hallituksen määräämän muun toimihenkilön kanssa.

9 § Yhdistyksellä on hallinnon ja tilien tarkastamista varten kaksi tilintarkastajaa ja heillä varatilintarkastajat, joiden toimikausi on kalenterivuosi.

10 § Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

11 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään loka-marraskuussa. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle
 • Määrätään jäsenmaksu ja liittymismaksu henkilö-, yhteisö-, opiskelija- ja kannattajajäsenille sekä päätetään yhdistyksen hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja mahdollisten toimihenkiöiden palkkioiden suuruudesta
 • Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden talousarvio
 • Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi
 • Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet ja heille varajäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi
 • Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat seuraavaksi kalenterivuodeksi
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 • Esitetään yhdistyksen vuosi- ja tilikertomukset edelliseltä kalenterivuodelta
 • Vahvistetaan tilinpäätös
 • Päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12 § Yhdistyksen muita kokouksia pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta lähetetyllä kirjallisella kutsulla, joko erillisenä tai tiedotuslehdessä, tai vähintään 14 päivää ennen kokousta julkaistulla ilmoituksella jossakin valtakunnallisessa sanomalehdessä.

13 § Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on henkilö-, yhteisö-, opiskelija- ja muilla eturyhmäjäsenillä. Yhteisöjäsenen äänioikeutta käyttää yhteisöjäsenen edustaja valtakirjalla.

14 § Vaalit suoritetaan suljetuin lipuin, jos joku äänioikeutettu sitä vaatii. Vaaleissa noudatetaan enemmistövaalitapaa.

15 § Yhdistys hankkii toimintansa rahoittamiseksi varoja jäsenmaksuin, julkaisuin, asiantuntijaselvityksin ja koulutustoiminnalla sekä jäsenpalveluin. Yhdistys voi myös ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja.

16 § Hallitus voi talousarvion puitteissa valita yhdistykselle sihteerin, taloudenhoitajan ja muita toimihenkilöitä sekä asettaa avukseen jaostoja. Hallitus ottaa toimihenkilöt ja määrää heidän tehtävänsä sekä jaostojen tehtävät.

17 § Yhdistyksen kokous voi hyväksyä yhdistyksen toimintaan liitettäväksi alueellisia, rekisteröimättömiä kerhoja, jotka eivät ole yhdistyksen jäseniä. Kerho valitsee keskuudestaan tarpeelliset toimihenkilöt. Kerhon toiminnassa noudatetaan yhdistyksen hallituksen hyväksymiä sääntöjä. Kerhot toimivat hallituksen valvonnan alaisina. Hallitus voi nimetä keskuudestaan edustajan yhdyshenkilöksi kerhon ja yhdistyksen välille.

18 § Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan, että päätös tehdään kahdessa peräkkäisessä vähintään kolmen viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa. Hyväksymisen tulee tapahtua kummallakin kerralla vähintään 2/3 äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

19 § Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

Jos yhdistys purkautuu, on sen varat yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla käytettävä ilmansuojelun tutkimuksen edistämiseksi.

Periaatteet huomionosoitusten jaossa

1) Huomionosoitusten jaosta päättää hallitus

2) Viirit

Numeroidut: Ilmansuojeluissa erityisesti ansioituneille henkilöille

Numeroimattomat: Merkittäville ISY:n yhteistyötahoille. Lahja ulkomaisten tai kotimaisten matkojen, vierailujen tms. yhteydessä

3) Ansiomerkit

Kultainen merkki: Erittäin aktiivinen ja ansiokas toiminta ISY:ssä

Hopeinen merkki: Aktiivinen ja ansiokas toiminta ISY:ssä

Pronssinen merkki: Toiminta ISY:ssä ansiokkaalla panoksella