Ilmansuojelu

Ilmansuojelun tarkoituksena on ehkäistä ilman pilaantumista vähentämällä ilmaan päätyviä haitallisia päästöjä. Ilmansuojelulla tavoitellaan ilmanlaatua, joka ei aiheuta haittaa ihmisen terveydelle, asuinympäristön viihtyvyydelle tai luonnon monimuotoisuudelle.

Ilmaan johdettavien päästöjen vähenemisen ansiosta ilmanlaatu Suomessa on parantunut merkittävästi viimeisten vuosikymmenien aikana. Energiantuotannon, teollisuuden ja etenkin liikenteen päästöt aiheuttavat kuitenkin ajoittain edelleen ilmanlaatuongelmia, varsinkin kaupunkialueilla. Paikallisten päästöjen lisäksi ilmanlaatua heikentävät kaukokulkeuman mukanaan tuomat epäpuhtaudet. Ilmanlaatua seurataan mittauksin kymmenissä mittauspisteissä eripuolilla Suomea.

Ilmastonsuojelu

Ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta pidetään aikamme suurimpana ympäristönsuojelun haasteena. Pääasiassa fossiilisten polttoaineiden käytössä syntyvät kasvihuonekaasut, merkittävimpänä hiilidioksidi, ovat johtaneet ilmakehän kasvi-huonekaasupitoisuuksien nousuun ja siten kasvihuoneilmiön voimistumiseen. Tämän sinänsä luonnollisen ilmiön nopealla voimistumisella voi olla maapallon ilmastoon monia, osin hyvin vaikeasti ennustettavia vaikutuksia, kuten mm. kuivuuden, helleaaltojen, rankkasateiden, myrskyjen ja muiden sään ääri-ilmiöiden yleistyminen ja voimistuminen.

Maailmanlaajuinen ongelma voidaan ratkaista vain maailman-laajuisella yhteistyöllä, jota toteutetaan paikallisilla toimenpiteillä ja jokaisen yksilön valinnoilla. Hyvinvointia on tuotettava nykyistä huomattavasti pienemmillä materiaali- ja energiapanoksilla. Teollistuneissa maissa tämä tarkoittaa energiankulutuksen huomattavaa vähentämistä seuraavien vuosikymmenien aikana. Samaan aikaan kehittyvien maiden on rakennettava talouskasvunsa nykyistä selvästi energiatehokkaamman teknologian varaan.


Lisätietoa löydät edellä olevista linkeistä esimerkiksi ilman- ja ilmastonsuojelusta Suomessa ja Euroopassa, sekä kansainvälisestä ilmastopolitiikasta. Suomen ilmanlaatumittauksiin voit tutustua ilmanlaatu.fi -sivustolla.