Ilmansuojeluyhdistys ja VTT Prosessit toteuttivat vuosina 2002–2003 ympäristöministeriön, VTT Prosessien ja hankkeessa mukana olleiden yritysten rahoittamana hankkeen, jonka tavoitteena oli harmonisoida päästömittauskäytäntöjä kansallisella tasolla. Hankkeen tuloksena valmistui Päästömittausten käsikirja, jonka laatimisesta vastasi VTT Prosessit. Hankkeen koordinoinnista vastasi Ilmansuojeluyhdistys ja valvonnasta Uudenmaan Ympäristökeskus.

Päästömittauksia tehdään teollisuusprosessien päästöjen määrän ja laadun selvittämiseksi.Tähän toiminnanharjoittajia velvoittaa ilmansuojeluun liittyvä lainsäädäntö ja siihen pohjautuva toiminnanharjoittajalle viranomaisen toimesta määrätty ympäristölupa. Päästömittauksen toteuttamista ohjaavat EU:n direktiivien perusteella säädetyt kansalliset ilmansuojeluun liittyvät asetukset sekä erityisesti kansalliset ja kansainväliset standardit.

Päästömittausten käsikirja auttaa päästömittaajia, toiminnanharjoittajia sekä viranomaisia toimimaan siten, että päästömittaustieto on mahdollisimman vertailtavaa ja luotettavaa

Lisäksi käsikirja auttaa mittaajaa täyttämään uusien CEN-standardien ja EU:n direktiiveihin liittyvien kansallisten asetusten vaatimukset päästömittauksille. On kuitenkin huomattava, että käsikirja on luonteeltaan opas; kaikissa epäselvissä tapauksissa on syytä verrata ja pohtia käytäntöjä mittaajien, toiminnanharjoittajien ja viranomaisten välisessä vuoropuhelussa.

Päästömittausten käsikirja koostuu kolmesta osasta

Ensimmäisessä osassa käsitellään määräaikaismittauksia ja niiden luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Toisessa osassa keskitytään päästöjen tarkkailuun sekä kiinteästi asennettujen mittalaitteiden laadunvarmistukseen. Kolmannessa osassa esitetään laitevalmistajien näkemyksiä mittausjärjestelmiin ja laadunvarmistukseen liittyen.

Osa 1: Päästömittaustekniikan perusteet
Osa 2: Päästöjen tarkkailu
Osa 3: Laitevalmistajien näkemykset päästömittausjärjestelmistä ja käytännön laadunvarmistuksesta